ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
27 พ.ย. 2562

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.1/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกยน 2562 นั้นจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,170,000 บท (สองล้านหนึ่งแสนเจ๊ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt flow index tester)
12 พ.ย. 2562

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
12 พ.ย. 2562

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ
11 พ.ย. 2562

ตามประกาศ คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ 1.โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงนวิจัยขั้นสูงแบบมีชั้น ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. จำนวน 4 ชุด 2.โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยขั้นสูงขนาด 3.60 x 1.50 ป 0.85 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.1/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้นครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายกร 1.โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยขั้นสูงแบบมีขั้น ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. จำนวน 4 ชุด ราคา 434,4...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อไปนี้ำ อาคารแปรรูปเดิม
11 พ.ย. 2562

ตามประกาศ คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อไอน้ำ อาคารแปรรูปเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.1/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้นปรับปรุงระบบท่อไอน้ำ อาคารแปรรูปเดิม จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 694,804.50 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่ัพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบส...

1 2 3 4 5 . . .32 Next