ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt flow index tester)
23 ก.ย. 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตมี่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt flow index tester) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ประกาศประกวดราคาซื้อ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยขั้นสูง จำนวน 2 รายการ
17 ก.ย. 2562

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อไอน้ำ อาคารแปรรูปเดิม
19 ส.ค. 2562

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุล
19 ส.ค. 2562

ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562- ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ
5 ส.ค. 2562

ตามประกาศ คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซิื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ อก.12/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้นตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 2 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 574,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า...

1 2 3 4 5 . . .31 Next