5 ก.พ. 2557
รับสมัครนิสิตทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ทุน ซึ่งนิสิตจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. ผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 แล้วขึ้นชั้นปที่ 3
3. มีผลการเรียนมากกว่า 2.75
4. ผู้รับทุนไม่มีภาระผูกพันใดๆ ต่อมูลนิธิฯ
5. ให้ทุนละ 8,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร และต้องจบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด
6. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมมูลนิธิฯ


นิสิตสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 และส่งใบสมัครทุนฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557

เอกสารเพิ่มเติม: