31 ต.ค. 2562
โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)

      โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรการให้ความรู้ขั้นสูง (Higher Education-HE) และการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Continuous professional education-CPD) ภายในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรนี้จะร่วมกันจัดตั้งเป็น หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศไทย มีฐานการเรียนการสอนที่ประเทศไทยเป็นหลัก และ มีมหาวิทยาลัยจากสหภาพยุโรปร่วมในการจัดการหลักสูตร การอบรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ สำหรับ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Academy for Beverage Technology) นี้

      มหาวิทยาลัยผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรประกอบด้วย 9 แห่ง โดยมี the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ Hochschule Geisenheim (HGU) ประเทศเยอรมนี the University of Teramo (UNITE) ประเทศอิตาลี ISEKI-Food Association (IFA) ประเทศออสเตรีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 3 มหาวิทยาลัยจาก ประเทศไทย บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และ Habla-Chemie GmBh (HABLA) ประเทศเยอรมนี นอกจากผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรทั้ง 9 แห่งแล้ว ยังมี หน่วยงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ the European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDGE) และ The European University Continuing Education Network (EUCEN)SEA-ABT Structure: เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 1

Project Outputs


      • Graduate Diploma in Beverage Technology and Management


         First Announcement เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2


      • Training Modules for Continuing Professional DevelopmentOfficial Website: https://www.sea-abt.eu/

SEA-ABT: VDO English and VDO Thai

Contact: BeverageTechnology.Thailand@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/seaabt/

SEA-ABT Brochure: เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 3


เอกสารเพิ่มเติม

      1. SEAABT Structure_revised1Nov (file pdf SEAABT Structure)

      2.First Announcement Graduate Diploma in Beverage Technology and Management

        (file pdf First Announcement Grad Dipl Bev Tech)

      3.SEA-ABT Brochure (file pdf SEAABT Brochure)เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: