23 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt flow index tester)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตมี่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดทดสอบอัตราการไหลของเม็ดพลาสติก (Melt flow index tester) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารเพิ่มเติม: