19 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อไอน้ำ อาคารแปรรูปเดิม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม: