5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ

ตามประกาศ คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซิื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ อก.12/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้น
ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 2 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 574,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารเพิ่มเติม: