11 ต.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ ประจำปี 2561

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเกษียณอายุราชการ โดยใช้ชื่องาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2561” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างคุณประโยชน์แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตรตลอดอายุราชการของท่านที่ผ่านมาและจะครบอายุเกษียณราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


โดยมีรายนามผู้เกษียนฯ ดังนี้


1. รศ.ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย


2. นายชวลิต วิทยานาถไพศาล


3. น.ส.สุริยะฉัตร โหระกุล


4. นายบุญรอด พุ่มประเสริฐ


5. นายประจวบ กลั่นสวน


6. นางจงกลนี ทิพย์มนต์


7. นายชนะ แสงศร


8. นางประนอม ศรีกิจโรจน์


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/bqJjx3b7wNEjDpYn9


ที่มา : สำนักงานเลขานุการ อก.