25 ก.ย. 2561
ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 57th Kasetsart University Annual Conference) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้ข้อค้นพบใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และความชำนาญ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการประชุมประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ
1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาศึกษาศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ สามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัยมีดังนี้
1. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000 บาท
2. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,500 บาท
* คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail: annualconference@ku.ac.th
Phone: (02) 942 8200
- ผู้ดูแลระบบ ต่อ 8059-8060
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ต่อ 8082
- สอบถามข้อมูลทั่วไป ต่อ 8211-17
- Fax: (02) 118 0145

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: