รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054699
วิทยานิพนธ์
1-72
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์