รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054698
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษา ค้นคว้าทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน