รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054697
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก