รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054696
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
1-3
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา