รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054691
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(0-6-3)
งานวิจัยขั้นสูงทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดทำโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทำบทความเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ