รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054672
การคำนวณแบบซอฟต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
ความสำคัญและหลักการคำนวณแบบซอฟต์ ตรรกศาสตร์คลุมเครือและเซตคลุมเครือ เครือข่ายประสาทเทียมและการออกแบบ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประยุกต์การคำนวณแบบซอฟต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร