รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054671
การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
คุณภาพและการเพิ่มคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการทดสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร การตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ