รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054654
สมบัติทางกายภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
ความสำคัญของสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในอุตสาหกรรมเกษตร สมบัติทางด้านความร้อน วิทยากระแส การเกิดเจล กลาสแทรนซิชัน สมบัติทางไฟฟ้า ไดอิเล็กทริกและมาตรสี สมบัติผิวและความคงตัวของอิมัลชัน