รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054653
ไฮโดรคอลลอยด์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
ความสำคัญของไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ไฮโดรคอลลอยด์กับความคงตัวของอาหาร หลักมูลของไฮโดรคอลลอยด์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิทยากระแส สมบัติเชิงหน้าที่และการประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์