รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054652
ส่วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมหลักและส่วนผสมรอง การเปลี่ยนแปลงสมบัติของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระหว่างการแปรรูป การเลือกส่วนผสมให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์