รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054651
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรขั้นสูง
2(2-0-4)
ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้คณิตศาสตร์และเทคนิคสถิติขั้นสูงในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่อุปทานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร