รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054642
วิทยากระแสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
สมบัติทางวิทยากระแสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทฤษฎีของพฤติกรรมทางอิลัสติก วิสคัส วิสโคอิลัสติก และวิสโคพลาสติก ความสัมพันธ์กับลักษณะเนื้อสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการวัดสมบัติทางวิทยากระแส ผลขององค์ประกอบและกระบวนการแปรรูป แบบ จำลองกระแสวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์