รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054621
ไมโครเวฟในการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
ความสำคัญของไมโครเวฟในการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร หลักการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟในการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร: การอบ การอบแห้ง การทอด การทำสุก และการทำไร้เชื้อ ผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม