รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054598
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน