รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054597
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ในระดับปริญญาโท