รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054596
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
1-3
เรื่องเฉพาะทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา