รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของระดับปริญญาโท แผน ข