รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054575
การสร้างแบบจำลองสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิด และวิธีการสร้างแบบจำลอง การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา