รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054574
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
วิธีการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ การแปลผล