รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054573
สถิติประยุกต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ II
3(3-0-6)
การประมาณค่าเวคเตอร์เฉลี่ยและโคแวเรียนเมตริกของตัวแปรพหุคูณ การเปรียบ เทียบเชิงพหุ การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การ วิเคราะห์ปัจจัย วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณโดยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์