รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054572
สถิติประยุกต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ I
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้แผนการทดลองแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้สมการถดถอย วิธีการพื้นผิวตอบสนองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์