รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054571
การวิจัยขั้นดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
การใช้หลักคณิตศาสตร์ และหลักสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนโครงงาน ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และทฤษฎีแถวคอย ในการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร