รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054563
การวิจัยผู้บริโภคขั้นสูงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
ความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จิตวิทยาของผู้บริโภค ทฤษฎีการเลือก แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและงานวิจัยผู้บริโภค วิธีการวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบสอบถามและการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือ การสุ่ม การวิเคราะห์ผล การประยุกต์การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร การประยุกต์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ร่วมและการประยุกต์ แผนภาพความชอบและการประยุกต์ เทคนิคที่น่าสนใจและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์