รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054562
การออกแบบกระบวนการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ความสำคัญของการออกแบบกระบวนการต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักการและเทคนิคของการออกแบบกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร การหาค่าเหมาะที่สุดของกระบวนการโดยวิธีการสร้างตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และระบบการควบคุมกระบวนการ