รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054561
ไฮโดรคอลลอยด์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
ไฮโดรคอลลอยด์กับความคงตัวของอาหาร หลักมูลของไฮโดรคอลลอยด์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิทยากระแสและสมบัติและหน้าที่ของไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์