รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054559
การพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงอัดรีด
3(3-0-6)
ภาพรวมของการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงอัดรีด หลักและวิธีการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอัดรีด การบด การผสม การอัดรีด การทำแห้งและการทำให้เย็น การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ คุณภาพอาหารสัตว์เลี้ยงและการทดสอบความรู้รสของอาหารสัตว์เลี้ยง