รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054558
ตัวต้านออกซิเดชันสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
ตัวต้านออกซิเดชันและเสถียรภาพ ออกซิเดชันของลิพิดในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตัวต้านออกซิเดชันสังเคราะห์และธรรมชาติที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การวัดกิจกรรมของตัวต้านออกซิเดชัน ลักษณะเชิงเทคโนโลยีของตัวต้านออกซิเดชันที่เป็นตัวต้านออกซิเดชันปฐมภูมิและทุติยภูมิในผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของตัวต้านออกซิเดชันในระบบน้ำมันและอิมัลชันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร