รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
3(2-3-6)
ประเภทของอาหารขบเคี้ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารขบเคี้ยว อายุการเก็บรักษา มีการศึกษานอกสถานที่