รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและพืชหัว
3(2-3-6)
คุณภาพของเมล็ดพืชและพืชหัว การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแป้งและโปรตีนในเมล็ดพืชและพืชหัวโดยวิธีทางฟิสิกส์ เคมีและกายภาพและการนำไปใช้ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมล็ดพืชและพืชหัว มีการศึกษานอกสถานที่