รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054553
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
ประเภท และคุณภาพของเศษเหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือบางประเภท การนำเศษเหลือไปใช้ และกรรมวิธีการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่