รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054552
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษทางโภชนาการ
3(2-3-6)
สภาพและปัญหาทางโภชนาการของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการที่มีต่อเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ประเภท ชนิด องค์ประกอบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการเฉพาะอย่าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการสำหรับบุคคลเป้าหมาย มีการศึกษานอกสถานที่