รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
4(3-3-8)
กระบวนการและระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นได้ การจัดการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการประยุกต์