รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054549
กลิ่นรสและการประเมินค่า
3(2-3-6)
การรับรู้กลิ่นรสของมนุษย์และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเกิดสารให้กลิ่นรสในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การปลดปล่อยกลิ่นรสในระบบอาหาร การเสื่อมเสียคุณภาพด้านกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระหว่างการเก็บรักษา การวิเคราะห์คุณภาพด้านกลิ่นรสโดยใช้เครื่องมือและผู้ทดสอบ มีการศึกษานอกสถานที่