รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054547
สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
สมบัติทางด้านความร้อน วิทยากระแส การเกิดเจล แทรนซิชันของแก้ว สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติของมาตรสี สมบัติของอิมัลชัน และการตกผลึกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ