รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054546
การวางรูปแบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
ระบบการจัดการคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพทั้งระบบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร