รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054545
การจัดการและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
3(3-0-6)
หลักการจัดการและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้เป็นศูนย์กลาง การจัดองค์กรสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนเชิงกล-ยุทธ์ เครื่องมือหรือกระบวนการสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุยทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ใหม่