รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054544
การวัดค่าโดยใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(1-6-5)
หลักและเทคนิคในการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ