รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054543
เนื้อสัมผัสและการประเมินค่า
3(2-3-6)
เนื้อสัมผัสของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส การปรับปรุงเนื้อสัมผัส การวัดค่าเนื้อสัมผัส และการประเมินค่า มีการศึกษานอกสถานที่