รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054542
สีและการประเมินค่า
3(2-3-6)
สีธรรมชาติและสมบัติของสีธรรมชาติในวัตถุดิบทางการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของสี การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ การวัดค่า การวิเคราะห์ และการประเมินผล มีการศึกษานอกสถานที่