รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054511
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4(3-3-8)
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสร้างสูตรและกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคนิคทางสถิติ การวัดค่าคุณภาพ การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค และการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด