รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054498
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-5)
การศึกษาค้นคว้าทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน