รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054497
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี